Policy vid förändringar i klassen

 

Skarpnäcks skolas policy vid förändringar i klasser.

Skarpnäcks skola ser årskursens elever som en elevgrupp som i sin tur delas upp i olika mindre gruppkonstellationer beroende på vilken undervisningssituation det är. Ibland är eleverna formerade i klasser och ibland i halvklasser. Det förekommer även andra gruppkonstellationer såsom färggrupper och studiegrupper. De olika gruppernas utformning syftar till att skapa god lärmiljö som på olika vis ska möta skolans olika mål. Vi ser förändringar i dessa gruppkonstellationer som en naturlig process i elevernas sociala utveckling likväl som ett sätt att skapa förutsättningar till en arbetsmiljö med kunskapsutveckling i fokus.

 

Pedagogerna har kunskap och kompetens för att skapa gruppkonstellationer som gynnar elevernas kunskapsutveckling. I detta arbete ska pedagogerna ta hänsyn till olika individers och gruppers behov. Pedagogerna måste i denna process se till alla rådande förutsättningar och göra bedömningar ur ett helhetsperspektiv.

För att skapa så trygga övergångar som möjligt vid gruppförändringar är det viktigt att både vårdnadshavare och skolan stöttar eleverna i denna process.

Vår syn på klass/gruppbyten

 

  • Det är ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa en optimal lärmiljö, där eleverna utvecklas kunskapsmässigt såväl som socialt.
  • Förändringar ska förankras i elevgruppen och kommuniceras i god tid till vårdnadshavare.
  • Gruppförändringar ska präglas av en del trygghet och en del utmaning
  • Hänsyn ska tas till elevers ålder och olika förutsättningar
  • Att utmana och utveckla eleverna i olika sociala sammanhang ligger i skolans uppdrag.
  • Vår erfarenhet är att eleverna blir tryggare i skolan när deras nätverk vidgas även utanför klassrummets väggar.
  • Elever som inte utvecklas i sin nuvarande grupp, inte trivs, få en chans till ett annat sammanhang, istället för att vara låst i den grupp där hen befinner sig.

 

Policy vid vikariehantering

 

Vid personals frånvaro har Skarpnäcks skola en vikariesamordnare som hanterar all vikarieanskaffning.

Vikariesamordnaren påbörjar sitt arbeta från kl. 06.30.

Första dagen löses vikariebehov internt samtidigt undersöker vikariesamordnaren för vikariebehovet för dag två genom eventuell extern vikarieanskaffning.
Vid behov sker extern vikarieanskaffning även första frånvarodagen.

Rutiner då vikarie inte går att få tag i.

Medarbetare i angränsande klassrum tar upp närvaro och ger eleverna alternativa arbetsuppgifter och har ansvaret för undervisningen. I de lägre åldrarna hjälps arbetslaget åt så att det alltid finns en vuxen med eleverna.

Rutiner då elever har missat ämnestid

På Skarpnäcks skola få eleverna mer undervisning i de olika ämnen än vad minimikravet från skollagen anger, vilket skapar en viss flexibilitet.
Vid större ämnesbortfall kompenseras eleverna med extra insatta lektionstillfällen utöver ordinarie undervisningstid under läsåret.

Skarpnäcks skolas skolledning