Trygghetsteam

Skarpnäcks skolas arbete med konflikthantering, mot diskriminering och mot kränkande behandling

Ju positivare ett klimat är på skolan desto mindre risk löper eleverna att bli mobbade, det vill säga att över lång tid bli systematiskt utsatta för kränkningar. I arbetet mot mobbning och kränkande behandling är det inte viktigast vilken metod man använder utan att man arbetar långsiktigt och uthålligt. Vår långsiktighet och uthållighet ligger i att hålla Likabehandlingsplanen levande (likabehandlingsplanen för läsåret 16-17 är under arbete), erbjuda personalledd skolmedling och åtgärder från Trygghetsteamet.

Vi på Skarpnäcks skola bedriver ett förebyggande arbete för att främja likabehandling och demokratiska värderingar. I det förebyggande arbetet ingår att kartlägga för att bli uppmärksam på vilken typ av diskriminering som förekommer och var på skolan det i sådana fall sker. Detta arbete står beskrivet i vår Likabehandlingsplan där vi använder DO: s modell.

Vi på Skarpnäck skola har också ett åtgärdande arbete med tydliga rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp mobbningssituationer. Det åtgärdande arbetet sköts av Trygghetsteamet. Anmälningarna till Trygghetsteamet kan komma in genom elever, personal eller vårdnadshavare. Trygghetsteamet kontaktar först arbetslaget och utreder vad de har gjort och vilka åtgärder de har vidtagit. Efter det fortsätter vi utredningen med de berörda parterna. Vi informerar alltid vårdnadshavarna om vårt upplägg.

Vi har också en modell som både är förebyggande och åtgärdande, nämligen personalledd skolmedling som är en strukturerad konflikthanteringsmetod. Medlingen ger skolan ett gemensamt ”förhållningssätt” kring konflikter. Strukturen ger en tydlighet och trygghet till de parterna som ingår i konflikten. Personalledd skolmedling går att använda i alla konflikter under förutsättning att parterna själva vill medla och anses lämpliga att genomföra en medling.

Vi jobbar alltså på många plan för att göra Skarpnäcks skola till en trygg skola med ett positivt klimat med respekt och omsorg. Vi jobbar för att kombinera det pedagogiska uppdraget med fokus på lärandet med ett gott socialt klimat.

 

 

Dela:
Kategorier: