Verksamhetsidé

Eleven som kunskapsbärare

Varje elev i Skarpnäcks skola är aktiv och kompetent, med en inneboende lust att lära och att utvecklas, oavsett social och kulturell bakgrund, förstaspråk, kön, och ålder. Varje individ har viktiga erfarenheter och kunskaper, vill lära i samspel med andra, och se mening och sammanhang med sitt lärande. Om ett barn inte har kvar och utvecklar det under sin grundskoletid på Skarpnäcks skola är det ett misslyckande för skolan.

Varje vårdnadshavare till de barn som går i Skarpnäcks skola är kompetent och erfaren, och besitter den största och djupaste kunskapen om sitt eget barn och barnets behov. Denna kompetens och erfarenhet ska Skarpnäcks skolas anställda alltid respektera och beakta i sin samverkan med barnet och barnets vårdnadshavare.

Självbild och kunskap

Varje elev som lämnar Skarpnäcks skola ska ha en positiv självbild, och ha uppnått en hög nivå avseende kunskaper, språk och demokratisk kompetens. Hon ska ha breda och samtidigt djupa kunskaper på områden som bidrar till att hennes fortsatta kunskapsutveckling kan bli effektiv. Hon ska kunna hantera språket i alla de sammanhang och för de olika syften hon kan behöva. Hon ska ha en djup demokratisk insikt och kompetens.

Varje elev ska ges möjligheter att nå de mål som beskrivs i de nationella kursplanerna. Målen ska brytas ner på skol- och individuell nivå, och lärarna formulerar och dokumenterar elevernas utveckling i riktning mot målen tillsammans med elever och vårdnadshavare.

Verktyg för utveckling

Skarpnäcks skola ska ge varje elev verktyg för ett livslångt lärande. Viktiga kunskaper för framtiden är social kompetens, kommunikativ kompetens och förmåga att lösa problem. Människan utvecklar språk genom att använda det som verktyg för tänkande, för kommunikation och för kunskapsutveckling, i samverkan med andra under ledning av den skicklige pedagogen. Den som vet vad hon ska lära och varför kommer att vara effektiv i sitt lärande, och att veta vad man kan bidrar till en positiv självbild och en känsla av trygghet. För att människan effektivt ska utveckla språk, färdigheter och kunskaper krävs att hon har inflytande över vad hon ska tillägna sig, hur hon ska göra det, och att hon ser det meningsfulla i processen.

Dela: