Till innehåll på sidan

Grundsärskolan

 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Eleverna undervisas av lärarlag bestående av specialpedagoger, lärare, fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter. Vår målsättning är att erbjuda varje elev bästa tänkbara utbildning utifrån dennes behov. Eleverna undervisas enligt grundsärskolans två olika kursplaner- ämnen eller ämnesområden eller en kombination av dessa.

Vi är flexibla i våra grupperingar och anpassar undervisningen så långt det är möjligt efter varje elevs förutsättning. Skolan arbetar utifrån ett tydliggörande förhållningssätt, där tillämpad beteendeanalys (TBA) genomsyrar verksamheten.

Inom TBA fokuserar pedagogerna på det positiva och framstegen.

Genom att elevens positiva handlingar uppmärksammas och förstärks blir det tydligt för eleven vad om gynnar hen bäst. Vi utformar lektionerna och skoluppgifterna utifrån tanken att elevens möjligheter att lyckas ska maximeras, på så sätt kan vi hålla motivationen uppe.

För att vår verksamhet hela tiden ska utvecklas handleds vi av Psykologpartners.

Till grundsärskolan finns fritidsverksamhet för de yngre eleverna och korttidstillsyn för de äldre eleverna. Vår strävan på Skarpnäcks skola är att arbeta inkluderande och vi har elever som har viss tid av sin undervisning i grundskolan och delar av sin fritidstid inom grundskolans fritidsverksamhet. Pedagoger finns med både under skoltid och fritidstid och kan därmed ge våra elever en mycket god heldagsomsorg.

Vad styr verksamheten?

Skollagen, förordningar och läroplanen ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. Grundsärskolan följer Läroplan för grundsärskolan där man kan läsa om grundsärskolans grundläggande mål och riktlinjer. I läroplanen finns kursplaner med kunskapskrav som beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och olika betyg i årskurserna 6 och 9 för grundsärskolans ämnen. För grundsärskolans ämnesområden beskriver kunskapskraven vilka kunskaper som krävs för grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper i årskurs 9. (Skolverket)

Dela: